(placeholder)

in liquidatie

(placeholder)

Leden


Iedereen kon zich als lid aanmelden bij het secretariaat of een der bestuursleden. Na een akkoord van het bestuur wordt U lid van de AVE.

Het lidmaatschap loopt elk jaar van 1 jan - 31 dec en de contributie bedraagt  € 54,- per jaar. Medegezinsleden kennen een gereduceerd contributietarief.

De contributie dient in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar te worden overgemaakt op bankrekening NL74 INGB 0005 3970 29 t.n.v. Astr. Ver. Eindhoven te Eindhoven of contant te worden voldaan bij de penningmeester. Bij tussentijdse aanmelding betaalt u een evenredig deel.

Beëindiging van het lidmaatschap dient te worden gemeld aan het secretariaat (bijv. per e-mail) of aan een der bestuursleden. De contributie blijft verschuldigd totdat U uw lidmaatschap heeft opgezegd.

Leden hadden in de regel gratis toegang tot de georganiseerde activiteiten zoals lezingen e.d. Ook hadden leden gratis toegang tot de AVE-KRONIEK, het verenigingsblad van de AVE (via de ledenpagina's van de website).

De astrologische kennis van de leden was heel divers, van beginners via fanatici in een bepaalde stroming tot (semi)professionals.

Maar ook het gezellig samenzijn en praten over astrologie of andere zaken werd alom gewaardeerd en enkele leden verleenden zelfs, al dan niet op verzoek, hand- en spandiensten voor de vereniging.

Inloggenvoor leden